Congratulations! Your support has been successfully sent to the author
Böhm Norbert - Rendkívüli értekezlet

Böhm Norbert - Rendkívüli értekezlet

Published Feb 14, 2023 Updated Feb 16, 2023 Culture Culture
time 9 min
0
Love
0
Solidarity
0
Wow
thumb 0 comment
lecture 13 to reads
0
reaction

On Panodyssey, you can read up to 30 publications per month without being logged in. Enjoy29 articles to discover this month.

To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below. It's free! Log in

Böhm Norbert - Rendkívüli értekezlet

Rendkívüli értekezlet

          Iktatószám: 1-1821/2022

Jegyzőkönyv,
mely a budapesti Szép Ernő Gimnázium nagytanári helyiségében 2022. október 13-án tartott rendkívüli értekezleten készült

          Helyszín: Az iskola nagytanárija
          Jelen vannak: Rókus Ilona intézményvezető
          Halász Annamária és Simon András intézményvezető-helyettesek
          A nevelőtestület tagjai (lásd jelenléti ív)
          Jegyzőkönyvvezető: Vörös Dorka

          Hivatalos megnyitás: Rókus Ilona, intézményvezető asszony köszönti a résztvevőket, megnyitja az értekezletet, egyúttal megkéri a kollégákat, hogy a jelenléti ívet írják alá.
          Az összegyűlt munkatársaktól elnézést kér a rögtönzött értekezletért, de a mai Kormányinfón elhangzott információkat feltétlenül muszáj megbeszélni. Örömmel konstatálja, hogy az évek óta fennálló egzisztenciális, és mindenekelőtt oktatásügyi problémák hamarosan végleg megoldódnak, ezáltal a neveléstudomány területén mélyebb, korszerűbb dimenziók is elérhetőek lesznek a soron következő generációk számára. Intézményvezetői pozíciójából adódóan nem tiszte a modellváltás mibenlétének megkérdőjelezése, azonban pusztán formai okokból is körkérdést indítványoz a nevelőtestület támogatási rátájának felmérése érdekében.
          A „Támogatja-e Ön a friss oktatásügyi reformcsomag iskolai integrálását?” kérdésre 40 igen, 1 nem, illetve 0 tartózkodó szavazat érkezik. 
          A legfontosabb problémát nem az ötlet igazságmagva, hanem a gyakorlati megvalósítása jelenti, kezdi mondandóját az igazgatónő. A modellváltásra kevesebb mint 24 óra áll az intézmény rendelkezésére, tehát az igazgatónő nyomatékosan kéri az összes kollégát – eltekintve jelenlegi valós vagy szimbolikus pozíciójától (pl. gyakornok, osztályfőnök, óraadó tanár, takarító, gondnok, portás stb.) –, hogy aktívan segítse a szervezést. Három megoldandó problémával kell mindenképpen foglalkozni: a beleegyező nyilatkozatokkal, a tanulók felügyeletével, illetve a modellváltással zajló fényhatások enyhítésével.

          Bíró Mihály (természettudományi mk. vez.) szót kér és jelzi, hogy a mostanság terjedő álhírek ellenére a tankerületi nyomtatópapír-ellátás nem szűnt meg, csak jelentősen akadozik, ezért gyűjtést indítványoz a jelenlévő kollégák bevonásával. Az összegyűjtött aprópénzzel a sarki önkiszolgáló nyomdában maradéktalanul pótolható a beleegyezési nyilatkozatok nyomtatása. Igazgatónő áldását adja, egyben jelzi, hogy az ülés berekesztése után feltétlenül történjen meg a finanszírozás lebonyolítása. Bíró Mihályt jelöli meg felelősként.

          Mészáros Fruzsina (osztályfőnök 9.C) arra szeretne választ kapni, hogy mégis miben jelent problémát a tanulók felügyelete. Válasz szerint az a hivatalos álláspont, hogy a diákokat nem érheti hátrányos megkülönböztetés a modellváltás során, tehát mindenképpen elkerülendő az, hogy egyes csoportok, illetve osztályok előbb mennek keresztül a változáson, mint mások. Ebből adódóan a modellváltás folyamata során minden osztályban szimultán felügyelet szükséges.

          Soós Péterné (magyartanár) felvetése szerint a frissen felújított és átadott tornaudvar befogadóképessége potenciálisan lefedheti az iskola teljes tanulószámát, ezért alkalmas lehet a modellváltás helyszínéül. Kerekesné Csonka Beáta (testneveléstanár) támogatja a felvetést, egyben kiemeli, hogy hanyatt fekve nemcsak a diákok, hanem az iskola munkatársai is elférnek; igaz, hogy szűkösen, de legalább így is fejleszthető a gyermekek embertársaikkal szemben tanúsított szolidaritása. 

          Az igazgatónő engedélyezi az udvaron történő modellváltás lebonyolítását, egyben megdicséri a megszólalók problémamegoldói képességét. Részösszefoglalást nyújtva elmondja, hogy a teljes iskola ma 23:59-kor az iskolaudvaron – hanyatt fekve – várja az eseményeket. Ez alól kivétel nincs, szülői igazolások nem fogadhatók el, illetve betegségre való hivatkozások sem értelmezhetők érvényesnek. Végezetül a lehetséges panaszokat, émelygést, szédülést előidéző fényhatások kérdéskörét veti fel újra.

          Váradi Klára (ének-zene tanár) kér szót, megnyugtatja a jelenlévőket, hogy ez nem fog problémát jelenteni. Javaslata szerint a kézműves szakkör példás szorgalmát segítségül hívva elképzelhető, hogy az iskola raktárjában porosodó szőnyegek – itt Kerekesné Csonka Beáta közbeszól és emlékezeti a jelenlévőket, hogy ezek hajdanán a táncszakkörök elengedhetetlen kellékei voltak – egyfajta védőfóliaként kifeszíthetők lesznek az udvar fölé a nap végére. Az igazgatónő jelzi, hogy nem elképzelhetőnek kell lennie, hanem megvalósíthatónak. Váradi Klára korrigálja magát, biztosítja a jelenlévőket arról, hogy az égboltot teljes mértékben eltakaró szőnyeg ki lesz feszítve legkésőbb nyolc óráig.

          Szőke Zsófi (szociális segítő) kér szót, kiemeli, hogy a szőnyeg komoly önkifejezési „vászonként” is funkcionálhat, mindenképpen arra kéri a szaktanárokat, hogy bátorítsák a tanulókat rajzok és emlékmotívumok elkészítésére. 

          Az igazgatónő megragadja a szót, nyomatékosítja, hogy feltétlenül lássák el a szőnyeget néhány méterenként lyukakkal, hogy a külön-külön kialvó csillagok fényét könnyebben nyomon követhessék a diákok, ezáltal is megfelelve az erre irányuló, tankerület által előírt követelménynek. Kisebb szünet után körbehordozza a tekintetét az egybegyűlteken, kivétel nélkül elidőz minden egyes kollégán, majd kérdésekre invitál.

          Farkas Csaba (gyakornok) kérdezi, hogy nem jelenthetne-e mégiscsak jobb megoldást, ha a diákok az utolsó napjukat otthon, családjuk mellett töltenék. Az igazgatónő csendre inti a morajló egybegyűlteket, egyúttal figyelmezteti Farkas Csabát a szabályok betartására, továbbá hivatástudatának példamutatóbb demonstrálását kérelmezi. Véleménye szerint nem beszélhetünk utolsó napról, csak átmeneti változásról. Emlékezteti az egybegyűlteket, hogy létünk alapja az állandó módosulás és átalakulás. Végső soron csak egy csere fog megtörténni, amelynek következtében új erők fognak gondoskodni rólunk. Legyünk nekik hálásak, hiszen bőven volt idejük végtelen tereikben, pillanatnyi csökevény tudatunkkal felfoghatatlan magányukban a jövőnkről gondolkodni. Az eleddig kitartásunkat és elszántságunkat próbára tevő Külső Istenek végre minket is partnerként fognak tekinteni. Az igazgatónő kiemeli, hogy a helyzet mindenki számára gyümölcsöző lesz – az elhangzottak hitelességéről nemcsak a Kormányinfó, hanem a Tankerület is biztosított minket –, azonban azt sem tagadja, hogy az új valóságérzékelés számtalan adminisztrációs és nevelési kérdést is fel fog vetni. Állítása szerint egy új NAT felvázolása lesz a legkisebb gondunk. Az egybegyűltek nevetnek. 

          Farkas Csaba rosszullétre hivatkozva távozik a teremből. Egyéb incidens nem történik.

          Mivel más kérdés, észrevétel nincs, Rókus Ilona intézményvezető asszony megköszöni a konstruktív részvételt, sok sikert kíván a nap elvégzendő feladataihoz és lezárja az értekezletet.

          Kelt: Budapest, 2022, október 13. 

          (Leadásra került: 12:35. Vis maior körülmények tekintetében pecsét és aláírás nélkül is érvényes.)

lecture 13 lectures
thumb 0 comment
0
reaction
Share this publication
copylink copylink

Comments (0)

Are you enjoying reading on Panodyssey?
Support their independent writers!

Prolong your journey in the Panodyssey universe Culture
Afrikaanse Veltassistant (EN)
Afrikaanse Veltassistant (EN)

The repetitive ringing of the phone wakes me up. It is 4 a.m. Reluctantly I abandon the warmth of the blankets and sit on th...

Alessandro Perin
3 min
Afrikaanse Veltassistent
Afrikaanse Veltassistent

Il ripetitivo trillare del telefono mi sveglia. Sono le 4 del mattino. Controvoglia abbandono il tepore delle coperte e mi m...

Alessandro Perin
3 min

donate You can support your favorite writers