Congratulations! Your support has been successfully sent to the author
Tragédie d'O

Tragédie d'O

Published Sep 7, 2020 Updated Sep 7, 2020 Culture Culture
time 1 min
2
Love
0
Solidarity
0
Wow
thumb 0 comment
lecture 90 reads
2
reactions

On Panodyssey, you can read up to 30 publications per month without being logged in. Enjoy29 articles to discover this month.

To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below, it's free! Log in

Tragédie d'O

Inspiration :
« 
… Sans utiliser la lettre A  » consigne (tronquée ;-) de Valentin Bert pour les auteurs confinés


En souvenir d’un jeu de mon adolescence …

 

 

U jur sur un’ plunut’ uppulu U vuvu du ju huru.
Mu sur sute plunut’ vuvu u puvr’ uliun’ qu s’uppulu O.

Duju pursun’ n’urruvu u prunuçu su nu.
Du cu ucun' U nu lu rugurdu, ucun’ U nu l’umu vrumu.
Nul U pur lu cuprudr’ !
O utu sul u muluru, lu U nu vulu pu du lu.

Ulur ul duçudu du purtur su d’utr’ ciu u plutu vur d’utr’ guluxu.
Ul ullu churchu un’ plunut’ pur lu : O !

Gouache de Chantal Perrin Verdier

Lu nu vunu, ul pru u vussu qu’ul fu dumurru pu ducullu.

L’USPUS !
Qu sutu bu !!

Ul vuyuju pudu du zunu su riu vur … Lursqu mutu (ufu put-utr’) ul vu u luruzu qulqu chuz. Ul utturussu sur lu plunut’
Uvu-t-ul truvu O ?

Qu ul uturu plu du mud’ l’uttudu. L’u du dumudu :
- Qui iti vi ?

O fut surprus.

- D’i vini vi ?

O u tu frussu.
Il iti tibi sir li plinit’ I.

 

 

Photo de couverture et illustration dans le texte : Chantal Perrin Verdier

 

lecture 90 lectures
thumb 0 comment
2
reactions
Share this publication
copylink copylink

Comment (0)

You can support your favorite independent writers by donating to them

Expanding the trip in the universe Culture
UNSUSTAINABLE CORRUPTION
UNSUSTAINABLE CORRUPTION

(look at you !)   Thank you to South Shields Museum & Art Gallery (June 5th) for such a beau...

Cecile Voisset
3 min

donate You can support your favorite writers